Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem - II.etapa

Vážení spoluobčané, představujeme vám studii pro II. etapu Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem, která řeší úpravy navazujících prostor a míst ve středu města na dokončovanou I.etapu. Na základě této studie bude následně zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení pro II. etapu regenerace centra. Studie slouží zejména po její připomínkování před zpracováním konečné dokumentace, připomínkováním se zabýváme. Studie řeší zbylou část náměstí a ulice a přilehlé prostory spojující náměstí se zámkem – tedy ulici Umlaufovu, Farskou, Krupskou, Postřihačskou, část Valdštýnské a Zámecký příkop. V tomto rozsahu však nebude moct být projekt zejména pro svou finanční náročnost realizován najednou. Předmětem druhé etapy regenerace centra bude zbylá část náměstí včetně parku, bude naší snahou ještě zahrnout i ulici Farskou a Umlaufovu.


Popis studie

Studie v první části popisuje současný stav a následně navrhuje úpravy prostoru. Stěžejním bodem II. etapy bude zbylá část náměstí jehož dominantou je park. Pojďme si tedy blíže představit úpravy náměstí.

Náměstí - II. etapou výstavby se dotváří náměstí jako celek.

Komunikace, chodníky, doprava
Jednotným se opět stává způsob řešení obslužné komunikace na východní straně náměstí a přilehlých chodníků. Do hlavní silnice II/276 nebude zasahováno, přilehlé chodníky však upraveny budou. Chodníky budou na náměstí nově zadlážděny v obdobném vzoru jako v první etapě, tj. obdélníkové členění z řádkově kladené šedé žuly a výplně obdélníků bílým vápencem. Návrh řeší i umístění parkovacích stání podél komunikací na náměstí. Město od projektantů požaduje zachování co největšího počtu parkovacích míst, současný návrh ve studii tedy ještě není konečný a je předmětem dalších konzultací.

Středu náměstí, tedy parku, je věnována zvláštní pozornost. Zásadní informací je, že střed parku mezi kaštanovou alejí a sakurovou alejí je respektován jako arboretum s největší koncentrací vzácných stromů a je k této části přistupováno citlivě. Východní část je plánována jako pobytová k novému využití, ale i zde je respektována většina stromu.

Střed okolo kašny a morového sloupu
Návrh počítá s úpravou středové partie okolo kašny a morového sloupu je navrženo scelení prostoru dlažbou, která navazuje na obnovené stávající divoké zadláždění okolo kašny. V rámci řešení tohoto prostoru je navrženo zrekonstruovat podstavec pod morovým sloupem. Na vnitřní ose parku dnes najdeme i meteorologický stánek, který je sem nešťastně umístěn, v rámci parku bude tento stánek přesunut do jihovýchodní pobytové části.

Japonská zahrada
Návrh počítá s novodobějším připomenutím dnes již téměř zaniklé japonské zahrady. Mělo by dojít k zadláždění prostoru v místě dnešního jezírka divokou dlažbou se širokými zelenými spárami a využita bude současná terénní nerovnost, prostor bude lemován jak skládanými kameny, tak samozřejmě i volbou rostlin. Počítáno je s ponecháním tisové kostry a dosadbou rododendrony a azalkami, bambusy a dalšími rostlinami užívanými v japonských zahradách. O návrhu v současné chvíli jednáme s Národním památkovým ústavem.


Východní část parku je dnes málo využívána. Prostor je dnes tvořen pouze zelení. Cílem projektu je využití této plochy novým způsobem, měla by zde vzniknout zajímavá pobytová část.

Je navrženo vetknout do této části cestu o nestejné šíři. Tato cesta bude obklopena aktivitami. Na jejím ústí na severovýchodním straně naproti ulici Krupské bude doplněna o meteorologický stánek přemístěný ze středu parku. V tomto místě bude možné prezentovat přímou návaznost na osobu Emanuela Purkyně, zde budou doplněny lavičky a infopanely. Okolo cesty budou umístěny nízké paluby ze dřeva v pastelových barvách a odlišných tvarech, pro sezení, ležení. Prostor bude doplněný o trampolínu a skákací panáky, jejich forma bude rovinná tj. v dlažbě a na palubách, tudíž nebude rušit parkovou úpravu. Namísto dnešního propojení sakurové aleje a východní fronty domů dvěma mlatovými cestami je zde ponechána pouze jedna cesta vedená ve stejném směru, materiálově odlišná, jedná se o dlouhé kamenné šlapáky obdélníkového tvaru osazené v trávníku.

Drobná architektura v parku

• Morový sloup je po nedávné rekonstrukci sloupu i sochy panny Marie, má bohužel ještě nezrekonstruovaný nesourodý podstavec, je tvořen částečně pískovci a z části je betonový. Návrh počítá z jeho celkovou rekonstrukcí a doplněním.
• Kašna je taktéž nedávno zrekonstruována. Do tělesa kašny nebude nijak zasahováno, řešeno je však její okolní zadláždění.
• Pomník Fiscalimu - Bronzová bysta na kamenném podstavci byla v předválečné době zakomponována do zeleně, pomník byl obklopen keři. Pomník je stavěn na přední pohled, počítá se tedy s osazením do zeleně, pravděpodobně dojde ke kompozičnímu přemístění, které však nebude výrazné.
• Pomník K.H.Máchovi - Pomník sem byl dovezen z hradu Bezděz. Na náměstí nepatří. Studie řeší přemístění pomníku i proto, že pomník leží v bezprostřední blízkosti kašny. Město řeší jeho vhodné přemístění mimo jiné se nabízí místo podél cesty na Horku, kde je umístěna bysta K.H.Máchy.
• Pomník E.Purkyně
V 19. století byla v zámku proslulá vyšší lesnická škola, na které v letech 1860-1882 učil PhDr. Emanuel Purkyně - zakladatel meteorologie.
• Meteorologický stánek - Jde o subtilní konstrukci ze dřeva s jehlancovou střechou. Údajně zde byla umístěna meteorologická stanice dle E.Purkyně. V návrhu je počítáno s jeho přemístěním do východní části parku. Důvodem je že, meteorologický stánek stylově nezapadá do vazby gloriet-morový sloup-kašna. Na novém místě bude tématicky umístěn k pomníku E. Purkyněho.
• Pamětní deska spořitelny je památkou na příspěvek k vybudování japonské zahrady, která zde již ve své původní podobě není. Deska je poškozená a její sdělení bez kontextu vyznívá naprázdno. Počítá se s jejím odstraněním.


Zeleň v parku

Návrh počítá se zachováním veškeré zdravé a perspektivní zeleně. Přesto se neobejdeme bez kácení. V řešené části parku se nyní nachází 140 dřevin z nichž je navrženo 16 ks pokácet ze zdravotních důvodů a 15 k případném odstranění ze zdravotně-kompozičních důvodů. U většiny dojde k náhradní výsadbě, např. je uvažováno o odstranění habrové aleje od hudebního pavilonu směrem k poště s tím, že bude obratem nahrazena novými mladými habry. V návrhu je počítáno celkem s 27 nově vysázenými stromy, nová výsadba tedy plnohodnotně nahrazuje případné nezbytné kácení nezdravých jedinců. V parku dojde převážně v krajní východní částí k vyčištění prostoru od neperspektivních keřů, které ovšem nahradí nové kombinované výsadby vhodných keřů a trvalek. Obnoveny budou i živé ploty, kde dojde nejprve k jejich odstranění a následné výsadbě nového plotu. V parku budou nově zrekonstruovány travnaté plochy, zachován bude záhon letniček ve středu javorové aleje, můžeme se těšit na nové reprezentativní letničkové záhony. Uvažuje se i o vybudování závlahového systému pro údržbu zeleně v parku. Návrh zeleně byl k připomínkování předložen referentce životního prostředí i zahradníkovi, kteří se k projektu vyjádřili kladně a připomínky sdělili zpracovateli návrhu.

Navrhovaná úprava ulic

Studie upozorňuje na problematický charakter dopravy a výskyt kolizních míst v ulicích Farská, Umlaufova, Postřihačská, Krupská, Valdštýnská a Zámeckých příkop. Návrh řešení rekonstrukce ulic předložený ve studii počítá se zjedosměrněním jmenovaných ulic vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům výjezdů a nedostatečné šířky ulic.

Pracovní skupina při připomínkování navrhla, aby návrh byl znovu zvážen a vypracována varianta, která umožní alespoň některé z těchto ulic ponechat obousměrné. Projektování se však musí řídit platnou legislativou a zjednosměrnění některých ulic bude pravděpodobně nutné zachovat. O vývoji návrhu řešení dopravy budeme informovat.

Studie dále řeší systém odvodnění území a svod dešťových vod.

Osvětlení a mobiliář jsou navrženy v jednotném stylu s prvky použitými v rámci I. etapy.

Zdroj informací:
Architektonická studie stavby, Ing. arch. Diana Juračková, říjen 2009
Celý text studie je uveden níže včetně obrázků a vizualizací

Architektonická studie textová část
Architektonická studie fotodokumentace
Architektonická studie zákres
Zeleň dendrologická studie
Zeleň návrhy úprav
Dopravní schéma
Návrh dopravních opatření náměstí
Dopravní opatření Krupská postřihačská
Dopravní opatření Farská Umlaufova
Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r